12 Μαΐ 2012

Δελτίο Τύπου Γ. Γ. Εμπορίου

Από τις 11-4-2012 τέθηκε σε ισχύ ο νέος νόμος περί σημάτων (άρ. 121 – 183 Ν.4072/2012 Α’ 86). Το νέο πλαίσιο, θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τις 11-10-2012. Έπειτα από πολλές δεκαετίες η χώρα αποκτά ένα πλήρως αναμορφωμένο νομικό πλαίσιο, εναρμονισμένο με τις σύγχρονες τάσεις στις διαδικασίες απονομής σήματος, τις οποίες επεξεργάστηκαν σειρά έγκριτων νομικών (ακαδημαϊκών, διοικητικών και δικηγόρων). Με το νέο νόμο επιταχύνεται εντυπωσιακά η διαδικασία έγκρισης του σήματος, μειώνεται το συνολικό κόστος των επιχειρήσεων για την απόκτηση εμπορικού σήματος και περιορίζεται η γραφειοκρατία με την υποβολή της σχετικής δήλωσης με ηλεκτρονικά μέσα. Η χρήση των νέων ρυθμίσεων διασφαλίζει στις επιχειρήσεις τα άυλα περιουσιακά τους δικαιώματα μέσω της διασφάλισης του δικαιώματος επί του σήματος. 
Συγκεκριμένα: 

1. Επιταχύνεται η διαδικασία καταχώρισης σήματος με την εισαγωγή του θεσμού του εξεταστή (μονομελούς οργάνου), για όσα σήματα δεν παρουσιάζουν απαράδεκτο και εισάγονται προθεσμίες για την έκδοση της σχετικής απόφασης, αντί της χρονοβόρας μέχρι σήμερα διαδικασίας εξέτασης από την Διοικητική Επιτροπή Σημάτων. 
2. Η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων αναβαθμίζεται ως προς το αντικείμενο αλλά και τη σύνθεσή της καθώς αναλαμβάνει την εξέταση των ένδικων μέσων κατά των απορριπτικών αποφάσεων των εξεταστών. 
3. Εισάγεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης καταχώρισης σήματος και τήρησης του βιβλίου σημάτων 
4. Καταργείται η υποχρεωτική παράσταση δικηγόρου κατά την κατάθεση της δήλωσης σήματος και διατηρείται σε περίπτωση άσκησης ή απόκρουσης ενδίκου μέσου ενώπιον της ΔΕΣ 
5. Μειώνεται το ύψος των υφισταμένων σήμερα τελών. Μια σημαντική μεταρρύθμιση που αφορά την επιχειρηματικότητα αλλά και τον ρυθμιστικό ρόλο του κράτους γίνεται πραγματικότητα και βελτιώνει την θέση στην ανταγωνιστικότητα και τη διεθνή εικόνα της χώρας μας. 

Αθήνα 11-5-2012 
Ο Αναπληρωτής Υπουργός 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Σωκράτης Ξυνίδης