31 Μαρ 2011

Πρόγραμμα Εδαφικής Ευρωπαϊκής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007 – 2013

 Υπογράφηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Σωκράτη Ξυνίδη η 2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (πρώην INTERREG) «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ» για την περίοδο 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Η πρόσκληση για προτάσεις είναι ανοιχτή σε τρεις άξονες προτεραιότητας: 1. Ποιότητα ζωής, 2. Προσβασιμότητα, 3. Ανταγωνιστικότητα και Ανθρώπινοι πόροι και σε όλους του ειδικούς στόχους του προγράμματος (areas of intervention).
Το «Πρόγραμμα Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την ανάδειξη μιας νέας αντίληψης για τους ευρωπαϊκούς πόρους, την εκμετάλλευσή τους και τη συνεργασία με τους γείτονές μας, ενώ δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην προώθηση έργων στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα.
Η περίοδος υποβολής προτάσεων είναι από 23/3/2011 ως και 10/6/2011 και ο  συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για την παρούσα πρόσκληση είναι 44 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία τα 37,4 εκ. ευρώ είναι από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Τα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμα στον διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος στο http://www.interreg.gr.

30 Μαρ 2011

Έλεγχος αγοράς δομικών υλικών στη Βόρεια Ελλάδα

Μικτά κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και κατά περίπτωση κλιμάκιο ελέγχου του ΣΔΟΕ Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, πραγματοποίησαν, από 14 ως και 17 Μαρτίου, ελέγχους δομικών υλικών στη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα στις πύλες εισόδου Προμαχώνα Σερρών και Εξοχής Δράμας, καθώς και σε εταιρείες εμπορίας οικοδομικών υλικών και παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος των περιοχών Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Σερρών, Δράμας, Καβάλας και Ξάνθης.
«Δίνουμε έμφαση στην παρουσία του κράτους στην καθημερινότητα του πολίτη, στους ελέγχους της ποιότητας των προϊόντων της αγοράς, στην καταστολή του παραεμπορίου και της αισχροκέρδειας» είπε χαρακτηριστικά ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Σωκράτης Ξυνίδης.
Ο έλεγχος επικεντρώθηκε σε δυο σημαντικές κατηγορίες δομικών υλικών: Στο τσιμέντο, συσκευασμένο σε σάκους ή χύδην και στα αδρανή υλικά, ενώ αφορούσε στη συμμόρφωση των υλικών αυτών στις απαιτήσεις ασφαλείας/ποιότητας της κείμενης νομοθεσίας.
Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε έλεγχος εγγράφων και πιστοποιητικών που τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση του προϊόντος καθώς και της ορθής σήμανσης συμμόρφωσης CE.
 Για το χύδην τσιμέντο πραγματοποιήθηκε επιπλέον έλεγχος νομιμότητας διακίνησης. Επίσης, έγινε έλεγχος συμμόρφωσης των απαιτήσεων της κείμενης νομοθεσίας αρμοδιότητας του Γενικού Χημείου του Κράτους για την ορθή ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία επικίνδυνων χημικών ουσιών και της περιεκτικότητας του τοξικού χρωμίου VI.
Ελέγχθηκαν συνολικά 19 εταιρείες στις 7 εκ των οποίων οι συσκευασίες δεν ήταν σύμφωνες με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για τις επικίνδυνες ουσίες. Επιπλέον, μικτό κλιμάκιο εντόπισε παράνομη διακίνηση χύδην τσιμέντου, χωρίς το απαιτούμενο από τη νομοθεσία Κέντρο Διανομής.
Τα στοιχεία που προέκυψαν από τους ελέγχους αξιολογούνται για την επιβολή των προβλεπόμενων από το νόμο κυρώσεων. 

1 Μαρ 2011

Σύσταση Μόνιμης Επιτροπής για την Τεχνική Βιομηχανική Νομοθεσία

Συνεδρίασε για πρώτη φορά, την Τρίτη 22.2.2011, η Μόνιμη Επιτροπή Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας, που συστήθηκε στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ) με απόφαση του Υπουργού Αναπληρωτή Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Σωκράτη Ξυνίδη.
Σκοπός της Επιτροπής είναι η συνεχής και αδιάλειπτη παρακολούθηση των εξελίξεων του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου για θέματα που αφορούν στη βιομηχανία.
Η Μόνιμη Επιτροπή Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας, η οποία είναι άμισθη, προτείνει μέτρα, δράσεις και προγράμματα για τη συνεχή ενημέρωση και πληροφόρηση των εθνικών αρχών, των φορέων, αλλά και των ενδιαφερόμενων (παραγωγών, καταναλωτών, εισαγωγέων, διανομέων κ.λπ.), σχετικά είτε με την εφαρμογή νέων ή αναθεωρημένων τεχνικών προδιαγραφών, κανόνων και οδηγιών είτε με την ενδεχόμενη προσαρμογή του πλαισίου εποπτείας της αγοράς σε νέα δεδομένα.
Έργο της Επιτροπής είναι, μεταξύ άλλων, η επιμέλεια όλων των θεμάτων που αφορούν σε τεχνικούς κανονισμούς και προδιαγραφές προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και σε θέματα πολιτικής ποιότητας στους τομείς της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων, ενώ, επίσης, υποστηρίζει το «Κέντρο Πληροφόρησης Προτύπων & Τεχνικών Κανονισμών», το οποίο λειτουργεί στον ΕΛΟΤ, ενημερώνει και συντονίζει τις υπηρεσίες του δημοσίου στην κατάρτιση εθνικών διατάξεων, προτύπων και προδιαγραφών και παρακολουθεί τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις σε θέματα Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Μετρολογίας.
Επιπλέον, η Επιτροπή συντονίζει και διαμορφώνει τις ελληνικές θέσεις στα όργανα και τις επιτροπές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα θέματα της αρμοδιότητάς της και υποστηρίζει το έργο των εθνικών εκπροσώπων και εμπειρογνωμόνων που συμμετέχουν σε αυτές, με στόχο την αποτελεσματικότερη παρουσία της ΓΓΒ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.