15 Σεπ 2011

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2011


Οι εταιρίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ ΑΕ, ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΟΥΝΑΣ Α.Ε., ΕΛΚΕΔΕ - ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕ και ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΙΛΛΟΜΑΖΗΣ Α.Ε. είναι θυγατρικές της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. η οποία συμμετέχει στο Μετοχικό τους Κεφάλαιο κατά το αναγραφόμενο ποσοστό στον κατωτέρω Πίνακα:


ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ-% ΕΟΜΜΕΧ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ ΑΕ-ΕΛ.Κ.Α. Α.Ε.-65,95
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΟΥΝΑΣ Α.Ε.-Κ.Ε.Γ. Α.Ε.-51,00
ΕΛΚΕΔΕ - ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝ. & ΣΧΕΔ. ΑΕ-ΕΛ.ΚΕ.ΔΕ. Α.Ε.-51,01
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΙΛΛΟΜΑΖΗΣ Α.Ε.-ΕΛ.ΚΕ.Α. Α.Ε.-75,64

Σκοπός των εταιριών αυτών σύμφωνα με το καταστατικό τους είναι η βελτίωση και ανάπτυξη των προϊόντων των κλάδων, μέσω παροχής βοήθειας, τεχνικών υπηρεσιών, ανάπτυξης νέων συστημάτων και μεθόδων παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου, εκπαίδευσης βιοτεχνιών, προώθησης πωλήσεων των προϊόντων των κλάδων , καθώς επίσης ο σχεδιασμός, η πιλοτική βιομηχανική παραγωγή και διάθεση στις ΜΜΕ σχετικών προτύπων.
Απώτερος σκοπός εν κατακλείδι ήταν η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου τον οποίο αντιπροσωπεύουν, αλλά και η συμβολή στην γενικότερη ανάπτυξη της οικονομίας.
Ο εξοπλισμός και η λειτουργία τους επιχορηγήθηκαν από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους και κυρίως από προγράμματα του Β’ ΚΠΣ.
Κατά την τελευταία δεκαετία, η δραστηριότητα των εταιρειών ΕΛΚΑ, ΕΛΚΕΑ, ΕΛΚΕΔΕ, ΚΕΓ περιορίστηκε κατά κανόνα στην διαχείριση και υλοποίηση προγραμμάτων EUREKA και ειδικότερα της κατηγορίας individual projects, τα οποία χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς πόρους σε αντίθεση με τα όσα δήλωναν μέχρι πρόσφατα οι εκπρόσωποι των εταιριών. Σύμφωνα με τον κανονισμό των προγραμμάτων, στα προγράμματα αυτά συμμετέχουν φορείς από τουλάχιστον δύο χώρες με αντικείμενο τη δημιουργία προϊόντων ή διαδικασιών ή υπηρεσιών που συντελούν στην ανάπτυξη του κάθε επιμέρους κλάδου και κάθε χώρα καλύπτει το αντίστοιχο κόστος. Από έλεγχο που διενεργήθηκε από τη ΓΓΒ προέκυψε ότι οι τέσσερις εταιρίες χρησιμοποίησαν την ετικέτα EUREKA ακόμα και για την υλοποίηση έργων που δεν εντάχθηκαν ποτέ στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και χρησιμοποίησαν ψευδώς την «ετικέτα» αυτή, ως ουσιαστικό και νομιμοποιητικό υπόβαθρο για τη χρηματοδότηση των έργων αυτών από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). Ενδεικτικά αναφέρεται η επιβάρυνση του ΠΔΕ για την επιχορήγηση των ανωτέρω εταιριών για το 2010:


Εθνικοί Πόροι Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΓΓΒ από προγράμματα EUREKA (ΣΑΕ 27/7)
ΕΛΚΕΑ                                        280.000
ΕΛΚΑ                                          379.000
ΕΛΚΕΔΕ                                   1.597.500
ΚΕΓ                                              259.000


Για την υλοποίηση των συγκεκριμένων προγραμμάτων, διενεργήθηκε έλεγχος από το Σώμα Επιθεωρητών-Ελέγκτων Δημόσιας Διοίκησης κατόπιν εντολής του κου Σ. Ξυνίδη, Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Στο πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, όπως προκύπτει και από τους κατωτέρω πίνακες, αναφέρεται μεταξύ των άλλων, ότι στη διάρκεια υλοποίησης των έργων EUREKA οι εταιρίες κάλυπταν μέσω της χρηματοδότησης το σύνολο σχεδόν (85% -95%) των λειτουργικών τους δαπανών ακόμα κι όταν αυτές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Χρηματοδότησης του ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. (π.χ. ομαδική ιδιωτική ασφάλιση εργαζομένων, ΕΤΑΚ), δεν μπορούσαν να συνδεθούν με το αντικείμενο των συγκεκριμένων προγραμμάτων EUREKA. 


                         Έσοδα από υπηρεσίες              Λειτουργικές δαπάνες
ΕΛΚΕΑ                     106.014,52                               795.061,81
ΕΛΚΑ                        869.518,73                               235.719,94
ΕΛΚΕΔΕ                    164.601,98                            2.694.806,23
ΚΕΓ                            34.265,65                               692.131,47


Επίσης από το ως άνω πόρισμα προκύπτει ότι οι εταιρίες χρηματοδοτήθηκαν με το ποσό των 8.437.437€ για 17 έργα συνολικού προϋπολογισμού 17.010.629€, τα οποία δεν εγκρίθηκαν ποτέ ως EYREKA, καθώς επίσης για κάποια από τα υλοποιούμενα έργα συνέχισαν να χρηματοδοτούνται ακόμη και μετά την καταχώρησή τους ως ολοκληρωμένα από το γραφείο ΕUREKA.
Σημειώνουμε ότι το πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης έχει ήδη αποσταλεί στον Εισαγγελέα για διερεύνηση ποινικών ευθυνών, ενώ διερευνάται και από το Υπουργείο η ύπαρξη πειθαρχικών ευθυνών.
Αυτά τα εισαγωγικά και σε απάντηση της σημερινής παρουσίας του Διευθυντή του Κέντρου Αργιλλομάζας σε πρωϊνή τηλεοπτική εκπομπή.

14 Σεπ 2011

Συνάντηση Εργασίας για τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας


Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2011

Την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου "Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία", συνάντηση εργασίας μεταξύ του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη, των Περιφερειαρχών Νοτίου Αιγαίου Γιάννη Μαχαιρίδη, Δυτικής Ελλάδας Απόστολου Κατσιφάρα, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Άρη Γιαννακίδη, Ηπείρου Αλέκου Καχριμάνη, Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Δακή και παραγόντων της υπηρεσίας.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η πορεία των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας.
«Στόχος μας είναι η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των πόρων σε αυτή την τόσο δύσκολη συγκυρία για τη χώρα μας. Στόχος μας είναι η αναβάθμιση των προγραμμάτων και η χάραξη στρατηγικής για τα προτεινόμενα και εντασσόμενα έργα. Η συνεργασία με τις Περιφέρειες οφείλει να είναι συνεχής» υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ο Αναπληρωτής Υπουργός.
Σε ό,τι αφορά στη λειτουργία της υπηρεσίας στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Ξυνίδης ανέφερε ότι οι υπηρεσιακοί παράγοντες είναι έτοιμοι να καθοδηγήσουν την προσπάθεια και γι’αυτό πρέπει να υπάρχει ευθεία δικτύωση μεταξύ των Περιφερειών και της Υπηρεσίας.
Τέλος, επεσήμανε ότι είναι πολύ σημαντικές και καταλυτικές για την επιτυχία του Προγράμματος οι διαπεριφερειακές συνεργασίες.
Από την πλευρά τους, οι Περιφερειάρχες κατέθεσαν τους προβληματισμούς τους αναφορικά με τις επιμέρους ιδιαιτερότητες, που παρουσιάζει κάθε Περιφέρεια και την πρόθεσή τους να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα των προγραμμάτων. 

Φωτογραφικό υλικό διατίθεται εδώ

Συνέντευξη στην εφημερίδα "Free Sunday"


Παρέμβαση στην εκπομπή "Κοινωνία Ώρα MEGA"

Ενημερωτικό Σημείωμα Ιουλίου


Click to launch the full edition in a new window
Online Publishing from YUDU