26 Απρ 2012

Θεσμοθέτηση Γεωθερμικών Επιχειρηματικών Πάρκων

Με τον 3982/2011 το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας θεσμοθέτησε τη λειτουργία των επιχειρηματικών πάρκων αποσκοπώντας στην προσέλκυση νέων επενδυτικών σχεδίων και τη διεύρυνση του ενδιαφέροντος νέων φορέων, κυρίως από την ιδιωτική πρωτοβουλία, για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΠ), αφετέρου δε στη βελτίωση των επιχειρηματικών υποδομών, σε συνδυασμό με τη μείωση της γραφειοκρατίας και την εξυγίανση υφιστάμενων βιομηχανικών συγκεντρώσεων. Στην ίδια κατεύθυνση και στα πλαίσια της διευκόλυνσης των διαδικασιών ένταξης στο ευνοϊκό περιβάλλον των ΕΠ, δραστηριοτήτων του πρωτογενή τομέα, με διάταξη στον 4072/2012 (Άρθρο 228), εντάσσονται δραστηριότητες αγροτοκτηνοτροφίας, ιδίως μέσω θερμοκηπιακών καλλιεργειών, καθώς και υποστηρικτικές ή υποβοηθητικές της λειτουργίας τους, όταν τα παραγόμενα προϊόντα τυγχάνουν επεξεργασίας εντός του ΕΠ. 

Στην κατεύθυνση αυτή με υπουργική απόφαση του Αν. Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Σ. Ξυνίδη θεσμοθετήθηκε μια νέα μορφή ΕΠ, το Γεωθερμικό Επιχειρηματικό Πάρκο (ΓΕΠ). Τα ΓΕΠ θα λειτουργήσουν στο πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των ήδη θεσμοθετημένων Επιχειρηματικά Πάρκα Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (ΕΠΕΒΟ). Με τον τρόπο αυτό το ΥΠΑΑΝ συγκροτεί το πλαίσιο για την ανάπτυξη οργανωμένων δομών αξιοποίησης των γεωθερμικών πεδίων της χώρας στον πρωτογενή τομέα με τη συγκρότηση χωροταξικά οργανωμένων ζωνών για την φιλοξενία καθετοποιημένων αγροτοβιομηχανικών δράσεων. Η συγκρότηση των ΓΕΠ αποσκοπεί στην συγκέντρωση επιχειρηματικών δράσεων στον πρωτογενή τομέα με στόχο την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από την εκμετάλλευση των γεωθερμικών πεδίων της χώρας προκειμένου να αναπτυχθούν σύγχρονες μεταποιητικές θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Η χωροταξική οργάνωση των παραπάνω δράσεων στα ΓΕΠ επιτρέπει την επίτευξη οικονομιών κλίμακας για την επιχειρηματικότητα και ταυτόχρονα την βιώσιμη διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού. 

Η συγκρότηση των ΓΕΠ σε συνδυασμό με τις ασκούμενες πολιτικές του ΥΠΕΚΑ όπως η δυνατότητα κατάτμησης των γεωθερμικών πεδίων (Ν.4001/2011 άρθρο 180), την ΥΑ που καθορίζει τους όρους διανομής θερμικής ενέργειας για αγροτικές εκμεταλλεύσεις και τους διεθνείς διαγωνισμούς για την έρευνα και διαχείριση του μη ερευνημένου και βεβαιωμένου χώρου αλλά και το θεσμικό πλαίσιο του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης για τη διαχείριση των ακινήτων του (Ν4061/2012) διαμορφώνουν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο παρεμβάσεων στην κατεύθυνση της ουσιαστικής αξιοποίησης της γεωθερμίας στον πρωτογενή τομέα.