2 Δεκ 2010

Εποπτεία αγοράς – Νέοι κανόνες παραγωγής και διακίνησης προϊόντων

Ομιλία στο ΕΒΕΑ
Ο Υπουργός Αναπληρωτής Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Σωκράτης Ξυνίδης μίλησε την Τετάρτη σε εσπερίδα που διοργάνωσε το ΕΒΕΑ στην Αθήνα με θέμα: «Εποπτεία αγοράς – Νέοι κανόνες παραγωγής και διακίνησης προϊόντων».


«Στο παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον, όπου παράγονται και διακινούνται προϊόντα τόσο στο εσωτερικό της ενιαίας αγοράς , όσο και από και προς τρίτες χώρες, σε μια εποχή που δοκιμαζόμαστε από την οικονομική κρίση, σε εθνικό, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθίσταται ακόμα πιο επιτακτική η ανάγκη της εποπτείας της αγοράς από τις αρμόδιες αρχές» ανέφερε ο κ. Ξυνίδης και επεσήμανε ότι βασικός στόχος είναι η προστασία του δημόσιου συμφέροντος.
Με βάση αυτήν την προτεραιότητα και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι έλεγχοι ποιότητας προϊόντων ήταν από υποβαθμισμένοι ως ανύπαρκτοι, ο Υπουργός Αναπληρωτής υπογράμμισε την ανάγκη αναμόρφωσης του υφιστάμενου συστήματος δίνοντας προτεραιότητα στον άξονα ποιότητα – πιστοποίηση.
«Το σύστημα επιτήρησης της αγοράς συνδέεται άμεσα με τη νέα αρχιτεκτονική με την οποία προσπαθούμε να δομήσουμε τους μηχανισμούς ελέγχου, ώστε να καταλήξουμε να έχουμε προϊόντα πιστοποιημένα και ποιοτικά» υπογράμμισε ο κ. Ξυνίδης, ενώ επεσήμανε ότι ο έλεγχος πρέπει να γίνεται με βάση την ποιότητα και την πιστοποίηση, ώστε να διατίθενται στους πολίτες προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν παραχθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας που καθορίζονται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, να διαπιστώνεται η νόμιμη κυκλοφορία των προϊόντων και υπηρεσιών και προστατεύεται ο υγιής ανταγωνισμός σε όλη την αλυσίδα της παραγωγής και της εμπορίας και διάθεσης και εντέλει να προστατεύεται η ασφάλεια των χρηστών, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος.
Τέλος, ο κ. Ξυνίδης αναφέρθηκε στις απαιτήσεις για την εποπτεία της αγοράς και ανάφερε ότι έχει διαμορφωθεί μια οριζόντια πολιτική, με βάση την οποία πρόκειται να αναληφθούν δράσεις σχετικές με:
Την ολοκλήρωση και ψήφιση του νομοθετικού πλαισίου που θα καθορίζει τις διαδικασίες εποπτείας της αγοράς
Την ολοκλήρωση της εναρμόνισης των οδηγιών που εκκρεμούν
Την εκπόνηση και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ελέγχων και εξέτασης κατά το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού καταγγελιών βιομηχανικών προϊόντων για το 2011
Την ολοκλήρωση των αναγκαίων παρεμβάσεων στους εποπτευόμενους φορείς (ΕΛΟΤ, ΕΙΜ, ΕΣΥΔ, ΕΒΕΤΑΜ, ΕΤΑΚΕΙ, ΕΚΕΠΥ κλπ) προκειμένου να καταστούν ικανοί να στηρίξουν με αποτελεσματικότητα τις ανάγκες του ελέγχου της αγοράς
Την εκπόνηση προγραμμάτων μέσω του ΕΣΠΑ για την προώθηση της ποιότητας των ελληνικών βιομηχανικών προϊόντων και
Την ενημέρωση των φορέων της αγοράς, των επιχειρήσεων και των καταναλωτών για τις αλλαγές του θεσμικού πλαισίου.
«Χαιρετίζω αυτήν την πρωτοβουλία του ΕΒΕΑ», κατέληξε, ο Υπουργός Αναπληρωτής, «η οποία εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια της χώρας μας, να αποκτήσει αξιοπιστία στις εξαγωγές της και προστιθέμενη αξία στα προϊόντα της με τις νέες προδιαγραφές, μέσα σε ένα οικονομικά εξαιρετικά δυσμενές περιβάλλον, να προστατεύσει τον υγιή ανταγωνισμό και να προωθήσει την καινοτομία στην παραγωγή πιστοποιημένων βιομηχανικών πρϊόντων, αλλά και να προστατεύσει τον καταναλωτή, που μέσα στην κρίση δοκιμάζεται».